โปรดักส์ Easy WiFi

S

Unlimited Small Business

สําหรับอาคาร 1 - 2 ชั้น
จํานวนไม่เกิน 29 ห้อง
รองรับถึง 100 Users
อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ Business Use รุ่น EAP 225 4 ชุด

M

Unlimited Medium Business

สําหรับอาคาร 2 - 4 ชั้น
จํานวน 30 - 75 ห้อง
รองรับถึง 200 Users
อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ Business Use รุ่น EAP 225 8 ชุด

L

Unlimited Large Business

สําหรับอาคาร 4 - 8 ชั้น
จํานวน 76 - 100 ห้อง
รองรับถึง 400 Users
อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ Business Use รุ่น EAP 225 16 ชุด